Gwybodaeth

 

Digwyddiad ysbrydoledig dros nos yw Cyfnewid am Fywyd sydd yn dathlu bywyd ac yn anrhydeddu goroeswyr.

Ymunwch a’ch ffrindiau, teulu neu gydweithwyr a dechrau codi arian yn eich cymuned leol.

Mae cyfnewid Cancr am fywyd yn gyfle gwych ichi ymuno â phobl i helpu curo Cancr. Yr unig beth ’da chi angen yw creu tîm a chychwyn codi arian. Mae pawb yn medru cymryd rhan, heb boeni am eu hoed na’u lefelau ffitrwydd.

Gallwch godi arian drwy gynnal bore coffi, karaoke, codi arian ar y we - bydd yr arian a gesglir ar gyfer “Cancer Research Uk” yn gwneud gwahaniaeth.

Cymerwch ran yn y digwyddiad Cyfnewid Cancr am fywyd i helpu curo Cancr! - Cliciwch yma i Gofrestru!

Mae Cyfnewid Cancr am fywyd yn dod â chi a’ch tref ynghyd i geisio curo Cancr Cyn y digwyddiad mae timau yn hel arian yn eu cymunedau lleol er mwyn cefnogi gwaith “Cancer Research UK”. Yna, daw pawb at ei gilydd i fod yn rhan o ddigwyddiad ysgogol dros nos, i lawenhau a chofio.

Rhywbeth y gall y gymuned i gyd fod yn rhan ohono. Pwyslais y digwyddiad yw hwyl i’r teulu oll, heb boeni am eich oed na lefelau ffitrwydd - Mae croeso i bawb!

 

Yn y digwyddiad mae pawb yn mynd lawr i’w trac rhedeg lleol (Treborth yn ein hachos ni), gyda phawb yn gwneud un lap o’r trac ar y tro. Mae bob tîm yn sicrhau bod o leiaf un aelod o’r tîm ar y trac trwy’r amser, tra bo pawb arall yn cael parti.

Bydd yna awyrgylch hwyliog, y gall y teulu oll ei fwynhau, yn y digwyddiad. Bydd ardal wersylla, cerddoriaeth, stondinau ac adloniant yn rhan bwysig ohono a bydd nifer o’r timau yn gwersylla dros nos.

Mae digwyddiad Cyfnewid Cancr am fywyd yn para rhwng 12-24 awr (24 yn ein hachos ni) Mae pob digwyddiad Cyfnewid Cancr am Fywyd yn cynnwys cylchdaith i oroeswyr a gwasanaeth teimladwy cannwyll o obaith.

Cylchdaith y Goroeswyr
Y goroeswyr fydd ein gwesteion pwysicaf. Maent yn brawf byw fod cancr ddim yn ddedfryd farwol. Eu dewrder a’u cryfder yw ein hysbrydoliaeth. Ar ôl y gylchdaith fe fydd derbyniad a lluniaeth i ddathlu pa mor arbennig ydynt.

Cannwyll Gobaith
Fel mae’n noswylio, fe fydd seremoni Cannwyll Gobaith yn cychwyn. Yn ystod y cyfnod hwn, byddwn yn talu teyrnged i’r rheini rydym wedi’u colli ac yn cefnogi'r rhai sy’n ymladd o hyd. Gwynedd & Môn yw'r unig Ras Gyfnewid am Fywyd i arddangos y neges yma'n ddwyieithog.

Adloniant a Gweithgareddau
Yn y digwyddiad fe fydd gennym nifer o fyrddau gwerthu,, adloniant, cystadlaethau a gemau i godi mwy o arian. Fe fydd hefyd gwybodaeth am gancr o wahanol fathau a chyngor ar sut mae lleihau’r perygl.

Y Seremoni sy'n Cloi'r Digwyddiad
Ar ddiwedd y Ras Gyfnewid am Fywyd bydd pawb yn ymuno gyda'i gilydd i gyd gerdded un lap olaf o'r trac, i ddathlu eu llwyddiant yn codi arian ac i edrych yn ôl ar ddigwyddiad bythgofiadwy.

Ymunwch a mwynhewch yr 24 awr orau eich bywyd!

Mae ffrindiau, teulu neu gydweithwyr sydd eisio gwneud gwahaniaeth yn gyfuniad perffaith i wneud tîm Cyfnewid Cancr am Fywyd.
(cliciwch yma i weld y timau sydd eisoes wedi cofrestru i'r digwyddiad eleni)

Cyn y digwyddiad rydym yn gofyn i’r timau godi gymaint o arian ag y gallant i Cancer Research UK.

Sut i Gofrestru Tîm

I gofrestru fel capten neu i gofrestru tîm ffoniwch 0871 6412602 (Dydd Llun- Dydd Gwener, 9yb-5yh).

Cofrestru ar gyfer Ras Gyfnewid am Fywyd Gwynedd a Môn 2020 - Cliciwch Yma

O safbwynt Cyfnewid Cancr am Fywyd, mae pawb sydd wedi clywed y geiriau “ mae gennych chi gancr” yn cael eu hystyried fel goroeswr. Os ydych yn oroeswr fe fydd yn anrhydedd i ni eich croesawu i’n digwyddiad. Fel gwestai anrhydeddus Cyfnewid Cancr am Fywyd mae goroeswyr cancr o bob oed yn cael eu gwahodd i gerdded y gylchdaith gyntaf.

Mae croeso i oroeswyr hefyd fynychu ar y dydd i brofi’r digwyddiad yn eu ffordd eu hunain. Ar ôl cofrestru, cewch becyn croeso yn cynnwys bathodyn a chrys-T.

Sut i gofrestru fel goroeswr

I gofrestru fel goroeswr ar-lein: Cliciwch yma
I gofrestru fel goroeswyr dros y ffôn, ffoniwch 0871 6412602 (Dydd Llun - Dydd Gwener, 9yb-5yh).

Mae seremoni Cannwyll Gobaith yn rhan holl bwysig o’r digwyddiad.

Fel mae’n noswylio, bydd y canhwyllau’n cael eu cynnau a chofiwn y rheini sydd wedi cael profiad o gancr. Gall y gannwyll fod yn gofeb i ddathlu eu bywyd a gallwch gyfrannu tuag at Cancer Research UK.

 • • Gall £10 brynu 300 sleid gwydr i archwilio celloedd a samplau o diwmor o dan ficrosgop.
  • Gall £20 brynu côt labordy a sbectol ddiogelwch i wyddonydd. Mae’r rhain yn gwarchod rhag cemegau perygl a rhag llygru arbrofion.
  • Gall £62.50 dalu am nyrs wybodaeth am hanner dydd. Mae ein nyrsys yn rhoi atebion cyfrinachol i unrhyw un sy’n pryderu am gancr.

Sut i Gyflwyno Cannwyll Gobaith


Manylion cysylltu ar gyfer cyflwyno Cannwyll Gobaith:

Katherine Owen
Cliciwch yma (e-bost)

Byddwch yn rhan o dîm er mwyn helpu gwneud Cyfnewid am Fywyd ddigwydd!

Mae Cyfnewid am Fywyd wedi bod yn llwyddiant oherwydd y gwirfoddolwyr rhyfeddol sy'n fodlon rhoi eu hamser a'u hegni er mwyn sicrhau fod y digwyddiad yn cymryd lle bob blwyddyn. Mae pob aelod o’r pwyllgor yn wirfoddolwyr ac rydym yn dibynnu ar eu hegni i wneud y digwyddiad yn llwyddiant. Os hoffech chi helpu am ychydig oriau ar y dydd neu wneud mwy cyn y digwyddiad, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Mae yna sawl ffordd y gallech gynorthwyo - efallai bod gennych fusnes y gallai gefnogi'r digwyddiad ar y diwrnod, neu efallai bod gennych ychydig o oriau i'w sbario cyn neu yn ystod y digwyddiad.

Mae pob dim yn helpu felly cofiwch adael i ni wybod os gallwch ein cefnogi fel gwirfoddolwr a'n cynorthwyo i wneud Cyfnewid am Fywyd eleni y gorau eto!

Heb wirfoddolwyr fe fyddai Cyfnewid Cancr am Fywyd yn methu.

Sut i Wirfoddoli

Cysylltwch â Chadeirydd y Pwyllgor gan ddefnyddio'r manylion isod i drafod sut y gallwch helpu.
post@crukgwyneddmonrelay.co.uk

Cyn y digwyddiad bydd y timau yn cynnal gweithgareddau codi arian.

Cliciwch yma am syniadau codi arian.

 

 

 

Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch rannu’r neges am eich digwyddiad lleol:-

 • • Anfon e-bost at eich ffrindiau
  • Ychwanegu llofnod we ar waelod eich e-byst sydd yn sôn am y digwyddiad a rhoi dolen i’ch tudalen noddi
  • Roi dolen i'r wefan hon ar unrhyw safleoedd cymdeithasol yr ydych yn eu defnyddio
  • Gwneud fideo am y digwyddiad a’i lwytho ar Youtube

Ymwelwch ag ein tudalenau Facebook a Twitter ni:

Llyfr Gwesteion 2011

Mair Williams (Karen’s Chicks) - Diwrnod arbennig o dda.. filch fy mod wedi cael y cyfle I ymuno a’r tim. Emosiynol iawn … ond … wedi mwynhau. Pob lwc ac … mi nawn ni gyda’n gylidd guro CANCR … Diolch xxx Mair a’r Teulu.

Nerys William, Tracey Williams  a Esyllt Williams (Karen’s Chicks) -  Pawb wedi blino – bore bendigedig. Falch o gael ymuno mewn achlysur arbenig.

Alun O Ellis (Tim Delwedd) – Gwerthfawrogi’r cyfle I gael bod yn rhan o ddigwyddiad mor werthfawr. Cyfle I cherthin, cyfle I gymdeithasu a chyfle I fyfyrio. Diolch

Dawn Lovelock & Nia Bown (Karen’s Chicks) – Diwrnod arbenig mae o wedi bod yn anrhydedd fod yn rhan ohono.

Dyfed Davies Wedi 7 (Tim Delwedd) – 05:30!!! Dwi isio nyrs a dwi isio sylw! Diwedd y dydd, hollol werth cerdded ar gyfer elusen mor dda, anrhydedd llwyr.

Hefin Lloyd Jones – Amser da iawn, a gweld cymaint o bobl yn cymryd rhan.

Dylan & Rachel (Snowdon Garage) – Diwrnod called a arbenig iawn. Da iawn, edrych ymlaen at blwyddyn nesaf.

Delyth & Carys – Diwrnod arbenig iawn, werth y poen I gyd! Wedi mwynhau yn fawr iawn achos brilliant!

Llyfr Gwesteion 2010

Lis Jones “Cyfnos a Gwawr”: Amser da, blinedig, werth ei wneud. Diolch am y trefnu

Nerys Williams “Cyfnos a Gwawr”: Diolch am yr holl drefniadau. Ymlaen a threfniadau flwyddyn nesaf! Ffyddiog bydd yr achlysur i fod mor boblogaidd a llwydianus a marathon Llundain!! X

Katherine Owen: Braf gweld cymaint o bobl yn cefnogi. Seeing the HOPE/GOBAITH on the hill made me cry.

D W Roberts: Amser bendigedig, cyfla da i chwarae 5 o ochr peldroed.

Ceri (tîm Delwedd): Diwrnod blinedig ond pleserus iawn! Yn werth bob cam! xx

Jen (Delwedd): Yn falch o fod yn rhan o'r digwyddiad. Amser da - llongyfarchiadau i'r Pwyllgor am drefnu gweithgaredd mor gyffrous a hwyliog.

Taylor Roberts: Diolch roedd o yn Brill xx

Taflen Croeso - cliciwch yma (saesneg yn unig)

Taflen Cofrestru - cliciwch yma (saesneg yn unig)

Cancer Research UK yn elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (1089464), Yr Alban (SC041666) ac Ynys Manaw (1103).

Cwmni cyfyngedig drwy warant. Cwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr Rhif 4325234 ac Ynys Manaw Rhif 5713F.

Cyfeiriad cofrestredig: Angel Building, 407 St John Street, London EC1V 4AD.